Stress-Rekord er et pædagogisk serious game-spil for ledere og medarbejdere i sundhedssektoren og er et resultat af et projekt med det overordnede mål at opretholde og forbedre plejepersonalets fysiske og mentale kapacitet. Projektet retter sig derfor mod spørgsmål om sundhedsforebyggelse og sundhedsfremme blandt medarbejderne. Projektet fokuserer på ambulant behandling og koncentrerer sig om det plejepersonale, der arbejder i hjemmeplejen frem for dem, der arbejder på hospitaler og på plejehjem. Denne type plejemedarbejdere lider af endnu højere stressniveauer end de to andre grupper på grund af deres skiftende arbejdsmiljøer og det høje tidspres, de er under, når de skal rundt fra sted til sted for at nå ud til deres mange patienter.

Projektets andet fokusområde er på lederne i hjemmeplejen, der er ansvarlige for at opretholde deres medarbejderes sundhed. De har først og fremmest et stort ansvar for at skabe et sundt arbejdsmiljø for deres medarbejdere. Spørgsmålet er, hvordan vi gør det muligt for det ledende personale i hjemmeplejeområdet at lære at skabe et sådant sundheds- og arbejdsmiljø for deres medarbejdere? For at opfylde dette mål har forskellige partnere fra sundhedssektoren været involveret i udviklingen af spillet, herunder en udbyder af private plejeydelser og en uddannelsesudbyder.

Spillet
Stress-rekord spillet er udviklet som et browser-baseret program, så det både kan køre på en desktop-version og på mobile enheder. Formålet med spillet er at undervise i forebyggelsesrelateret indhold gennem en simulering af det daglige arbejde i en modelleret plejevirksomhed. Inden for rammerne af spillet bliver den lærende bedt om at forholde sig til de belastninger og udfordringer, som plejepersonalet bliver udsat for på daglig basis. Derfor præsenteres virkninger, årsagssammenhænge og samspillet mellem arbejdsrelaterede belastninger og belastninger på plejepersonalet på en meningsfuld måde i spillet.

Sådan fungerer spillet
Når en spiller kommer ind i spillet, kommer de ind på et kontor, hvor de tildeles rollen som leder af en fiktiv hjemmeplejeservice. Alle aktiviteter i spillet starter på dette kontor, hvor det så bliver spillerens opgave at identificere og reducere de belastninger og sundhedsproblemer, som aktørerne i spillet udviser tegn på. For at kunne færdiggøre en opgave skal spilleren følge fire trin, der gentages, indtil spilleren har nået opgavens mål. Spillet indeholder også et bibliotek og en vidensdatabase, som spilleren til enhver tid kan tilgå. Her kan spilleren finde relevant information om arbejdsrelateret stress med fakta og tal samt beskrivelser af specifikke effekter af stress.