af Petros Lameras

Hvad er undervisernes erfaringer med at bruge GBL, og hvordan påvirker undervisernes erfaringer deres praksis?

Hovedkonklusionerne i vores undersøgelse var, at undervisernes opfattelse af GBL strakte sig fra en metode til overførsel af viden til de studerendes hukommelse, eller en måde at hjælpe de studerendes med at forstå emnet og videre til at adressere læringsmål og udvikle konstruktiv konkurrence. Undervisernes tilgange til at bruge en Game-Based Learning Hub strakte sig fra at søge og finde indhold til kreativ brug og frem til oprettelse af GBL- communities. Den forskningsmæssige indsigt kan anvendes i praksis ved at udnytte mapping mellem lærernes opfattelse af GBL og forskellige tilgange til brug af et GBL-hub. Det vil kunne animere til at designe og kategorisere GBL-indhold med henblik på at tilpasse det til den del af lærernes faktiske praksis, der er mest meningsfuld og relevant for dem. Det kunne også være interessant at undersøge hvordan man kunne bygge videre på disse foreløbige resultater og identificere opfattelser og dimensioner, som kan være inkluderende og hierarkisk struktureret med henblik på at udpege mere udviklingsorienterede GBL-forståelser og tilgange såvel som deres måder at påvirke på. Begrænsninger i vores studie opstår i det, som angår undersøgelsens kontekstspecifikke karakter, som måske gør, at den ikke er overførbar til andre sammenhænge. Men dermed afslørede studiet også, at en bedre forståelse af undervisernes opfattelser af GBL også kan medvirke til udvikling af en bedre forståelse af tilgangene til at bruge GBL, hvilket igen kan påvirke udformningen af GBL-systemer og ressourcer. Undervisere kan være ivrige efter at forstå, hvad GBL betyder for dem, og hvordan GBL kan forbindes med deres pædagogiske tilgange, strategier og processer. Resultaterne fra vores undersøgelse viste, at lærerne havde forskellige opfattelser af GBL, som spænder fra at hjælpe de studerende med at registrere og bevare viden til at forstå emnet med henblik på at udvikle en form for konkurrence for at nå spillenes læringsmål.

Undervisernes forskellige tilgange til GBL-undervisning kan strække sig fra at søge og få adgang til GBL-ressourcer til kreativ brug til at skabe egentlige GBL-communities. En community-baseret tilgang til GBL er nøglen til at hjælpe lærere med at udvikle indsigt i GBL som koncept. At lære af andre, dele, bruge og genbruge GBL-aktiviteter og indhold samt at give feedback på GBL-modeller, funktioner og engagementsstruturer kan bane vejen for en mere fællesskabsorienteret understøttelse og support til GBL-udvikling og undervisning. Et online-hub, hvor undervisere nemt kan finde og hente GBL-indhold er centralt. Naturligvis har undervisere brug for vejledning og støtte til, hvordan sådanne ressourcer kan anvendes og genbruges. Men det er samtidigt også årsagen til, at udvikling af et GBL-community for undervisere kan være formålstjenstligt i forhold til udfordringen med at finde ud af, hvordan man bedst kan anvende GBL. GBL er mere end et sæt værktøjer, strategier eller funktioner. Det handler også om at fremme kreativitet, empowerment, modstands-dygtighed og situering af læring i en specifik kontekst. Til dette formål har vi udviklet en kortlægning af underviseres forestillinger om GBL og deres tilgange til GBL-undervisning. Nedenstående tabel illustrerer denne kortlægning mellem undervisernes forestillinger og tilgange med det formål at tilbyde et paradigme for, hvornår forskellige begrebsmæssige underforståelser kan forbindes med faktiske GBL-aktiviteter.

For at understøtte udforskningen af GBL-indhold til kreativ brug kan undervisere hente indholdsbaserede spil og gamificerede opgaver, der kan inspirere til, hvordan man fremstiller og visualiserer indhold mere info her kreativt. Undervisere kan også danne forskellige GBL-communities i forhold til deres forskellige måder at fremstille, visualisere og vurdere GBL-indhold på. Fx kan tema B have fokus på at forstå et emne dybere. Derfor vil underviserne måske søge efter GBL-spil som er applied-based og kontekstafhængige for at gøre det muligt at anvende GBL til udvikling af komplekse forståelser. At finde GBL-ressourcer til kreativ brug kan omfatte tilpasning af lektionsplaner og gamificerede simuleringer med problembaserede scenarier. Her vil udviklingen af underviser-communities også formidle GBL-aspekter for anvendelse af teori i praksis. I tema C er der fokus på, hvordan man forbinder læringsmål i GBL. Arbejdet med søgning efter GBL-læringsresultater gør det muligt for undervisere at tildele GBL læringsmål. Anvendelse af GBL til mere kreativ brug kan ske gennem kortlægning og forbindelse af læringsmålene til GBL-skabelonerne. Communities opbygget omkring hvordan man designer og fremstiller mål i GBL vil kunne hjælpe med udformningen af målevalueringer. I tema D er der fokus på konstruktiv konkurrence som en proces, der kan skabe fremdrift og sætte gang i samarbejdsmekanismer for læringsudvikling. Mens søgning efter konkurrenceorienterede GBL-aktiviteter vil sætte fokus på konkurrenceaspekter og kollaboration, vil søgning efter GBL-indhold til kreativ brug rette sig mod kollaborative game-design-skabeloner. Opbygning af GBL-communities kan bidrage til at designe kreative GBL-aktiviteter og til at fremme konkurrence og kollaboration.

Et økosystem for brugen af fordybende teknologier i undervisningen

Tildeling af GBL-Teori til praksis

GBL kan…
tilbyde en pædagogisk tilgang og en proces for læring og undervisning på en playful og konteksttilpasset måde. GBL handler om aktiviteter, selvbestemmelse og udvikling af et ’gameful’ perspektiv på læring.

GBL kan ikke…
erstatte essensen af formel læring og undervisning, som har fokus på specifikke læringsresultater, evaluering og feedback. GBL kan heller ikke anvendes i alle læringssi-tuationer med alle typer studerende og i alle fagområder og emner. Det er en forudsætning, at undervisere ved, hvordan deres elever lærer, og hvordan læring skal designes, så den kan omsættes til en GBL-aktivitet.